Европейски Проект

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 за
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, предвидени за закупуване по проекта /1бр. Високопроизводителна машина за капсули/“
в "ЛИНЕА ПАК“ ООД
В изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0350-C01
„Повишаване на енергийната ефекивност на „ЛИНЕА ПАК“ ООД,
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на доставчик за  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, предвидени за закупуване по проекта /1бр. Високопроизводителна машина за капсули/“

Краен срок за подаване на оферти 06.04.2018г.
Ще се приемат оферти до посочената крайна дата.
Документи за участие в търга:
1.  Публична покана
2.  Методика за оценка
3.  Техническо задание
4.  Изисквания към офертите
5.  Декларация на кандидатите по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.
6.  Оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ
7.  Проект на договор

8.  Общи условия на ДБФП, приложение към проекто-договора

 

гр. Шумен - 9704, Индустриален парк

факс: +359 54 974183

× НАЧАЛОЗа насКапсулиКомпанияНовиниКОНТАКТИ
Български English