Wines and Spirits Packaging Solutions 
 
Потребител:
Парола:
Потребителски вход
Herti-M Ltd. > За нас   

25 Май 2023 

“Линеа Пак” ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ  №: BG-RRP-3.004-0031-C01„Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост,  Програма за икономическа трансформация, Процедура BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация, обявява:
Процедура чрез публична покана за определяне на изпълнител с предмет:
"Избор на изпълнител/изпълнители за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация  на производствено оборудване
"МАШИНА ЗА КАПСУЛИ ЗА ВИНЕНИ БУТИЛКИ"- 1бр.
Краен срок за подаване на оферти: 02.06.2023г. 
Документация по процедурата може да бъде намерена на следния линка по - долу:

10.04.2023 г.

Линеа Пак ООД сключи Договор за беззъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-0031-C01 по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация, „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), NextGenerationEU.
Договорът е със срок на изпълнение 12 месеца, с обща инвестиционна стойност 1 075 369.00 лева без ДДС. Основната цел е  да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на "Линеа Пак" ООД .
Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитието му чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на "Линеа Пак" ООД . Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната.Инвестиционните дейности по проект са насочени към придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси на Линеа Пак ООД,  с цел разширяване на производствения капацитет  на предприятието.
Предвиденото за закупуване по проекта оборудване включва инвестиции в дълготрайни материални активи, а именно: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на "МАШИНА ЗА КАПСУЛИ ЗА ВИНЕНИ БУТИЛКИ" и специализиран софтуер за управление на бизнес процесите предприятието.
Реализацията на проекта ще има дългосрочен положителен ефект върху конкурентоспособността на предприятието и подобряване на пазарните му позиции спрямо конкурентите на база на закупеното ново технологично оборудване.
Придобитите инвестиции ще доведат до постигане на пазарно предимс2тво, персонализиране на продуктите, оригиналност, гъвкавост и ефикасност на производствените процеси.

25.01.2021г.

Фирма „Линеа Пак“ ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Безвъзмездната фианансова помощ по проекта ще доведе до постепенното възстановяване на дейността на дружеството, като ще бъде осигурен оперативен капитал и ще бъдат създадени реални условия за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19. Положителното въздействие върху развитието на дейността на предприятието ще създаде възможност за повишаване на устойчивостта , като се запази позицията на "Линеа Пак" ООД като водещ икономически оператор в този специфичен пазарен сегмент и се увеличи максимално приносът на сектора към икономическа стабилност, растежа и заетостта.

06.12.2017 г.

"Херти - М" ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0350-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Проектът е с наименование „Повишаване на енергийната ефективност на "Херти - М" ООД и има за обща цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на предприятието, чрез инвестиране във високотехнологично оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността при производството на капсули от термосвиваеми и полиламинатни фолиа чрез закупуване на нова високопроизводителна машина за капсули, която да замени действащото към момента амортизирано, с нисък коефициент на полезно действие и голям процент бракувана продукция оборудване за капсули. Проектът съдържа набор от енергоспестяващи мерки, целящи повишаването на енергийната ефективност на предприятието. Той предвижда инвестиции в дейности по подмяна на част от остарелите производствени мощности в един от ключовите участъци на производствения процес в предприятието, със съвременно енергоспестяващо оборудване от висок технологичен клас. Планираната за реализация енергоефективна мярка е технологично обвързана и евентуалната им реализация в пакет би реализирала кумулативен положителен ефект върху енергийното стопанство и производствения капацитет, създавайки необходимите предпоставки за ускорен и значителен икономически растеж на предприятието. Изпълнението им ще доведе пряко до увеличаване на енергийната и ресурсна ефективност,разширяване на производствения капацитет, намаляване на себестойността и повишаване на качеството и количеството на произвежданата продукция. Посредством новата инвестиция, осигурена с безвъзмездна финансова помощ от ЕС и Оперативна програма„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ще бъде намален съществено разхода за енергия и обслужване на единица продукция.
Така предвидените мерки, ще доведат до увеличаване на енергийната и ресурсна ефективност, намаляване на технологичен остатък, понижаване на разходите за производство, а от там и на цялостно разширяване на производствения капацитет и устойчива конкурентоспособност на "Херти - М" ООД.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
За „Избор на изпълнител за услугите по разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията - ERP система в "ХЕРТИ - М" ООД
Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на доставчик за „Избор на изпълнител за услугите по разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията - ERP система в "ХЕРТИ - М" ООД.
Документи за участие в търга:
 1. Публична покана;
 2. Методика за оценка;
 3. Техническо задание;
 4. Изисквания към офертите;
 5. Декларация на кандидатите по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016г.,
 6. Оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ;
 7. Проект на договор;
 8. Общи условия на ДБФП, приложение към проекто-договора.
Определен е срок за подаване на оферти до 00.00 ч. на 23.06.2017г.

Приложение 2: Общи условия
Проекто - договор
Техническо задание

Методика за оценка:
Приложение 3.2 Публична покана
Приложение 3.3 Изисквания към офертите
Приложение 3.4 Оферта
Приложение 3.7 Декларация на кандидата

06.03.2017 г. 

"Херти - М" ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0197-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.
Проектът е с наименование „Развитие на управленския капацитет и растеж в "Херти - М" ООД и има за обща цел на проекта е да спомогне достигането на най-добрите европейски и световни практики за управление на бизнеса и повиши конкурентоспособността на компанията, чрез внедряването на единна иновативна софтуерна система за управление на процесите, чрез която да се подобри управлението, да се оптимизират и подобрят взаимоотношенията с клиентите, да се постигне ефективна организация на цялостната дейност и да се предложат продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
Конкретната цел на проекта е да се изгради и поддържа цялостна система за управление на производството във фирма "Херти–М" ООД, чрез въвеждане на интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите /ERP система/ - 1 бр., и въвеждане и сертифициране по БДС EN ISO 14001 , които ще допринесат за:
 1. Повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги;
 2. Намаляване на себестойността на предлаганите продукти и услуги, чрез оптимизиране на оперативните разходи;
 3. Модернизация на технологиите и управлението в предприятието;
 4. Увеличаване на ефективността и пазарното представяне на фирмата;
 5. Усъвършенстване на вътрешните бизнес процеси;
 6. Съкращаване на времето за изпълнение на поръчки;
 7. Управление на бизнес процесите си, съобразено с изискванията за опазване на околната среда,като конкурентно предимство, което гради фирмения имидж на организацията
 8. Увеличаване на износа, пазарният дял и приходите от продажби на фирмата.

 All Rights Reserved. Copyright 2009
За нас | Продукти | Технологии | Въпроси | За контакти
Powered by Lava Design Studio